Werkwijze

Intake:

Na het eerste informatieve contact vindt een intake gesprek plaats waarbij het uitwisselen van informatie en het verhelderen van de hulpvraag en de verwachtingen centraal staan.

Onderzoek:

Om de beginsituatie van de begeleiding goed in kaart te kunnen brengen zal er, in de meeste gevallen, didactisch onderzoek plaatsvinden.
Is er bij uw kind recent onderzoek gedaan, door b.v. een orthopedagoog, dan bekijken we de mogelijkheden om hierbij aan te sluiten tijdens de begeleiding.
Dit geldt ook voor (toets)gegevens van school. Deze kunnen veel relevante informatie opleveren, die meegenomen kan worden in het opstellen van een begeleidingsplan.

Begeleidingsplan:

Nadat alle gegevens zijn verzameld wordt er een begeleidingsplan opgesteld, afgestemd op uw kind.
Hierin worden de doelen, de werkwijze en de afspraken voor een bepaalde periode vastgesteld.
Indien nodig kan het plan tussentijds worden bijgesteld.

Begeleiding:

De begeleiding vindt plaats in individuele sessies van 1 keer 50 minuten per week of van twee keer 25 minuten per week. Dit in overleg en afhankelijk van de gevraagde hulp.
Het aanbod van Leren leren en begrijpend lezen kan ook in kleine groepjes plaatsvinden (zie de informatie hierover elders op deze site).

Evaluatie:

Na de afgesproken periode worden de resultaten van de begeleiding geëvalueerd.
Deze evaluatie zal meestal bestaan uit een combinatie van het afnemen van didactische toets(en) en een gesprek met ouder en kind. We bespreken de resultaten van de afgelopen periode. Waarbij naast de resultaten ook altijd veel aandacht zal zijn voor de ervaringen en het welbevinden van uw kind.
Aan het eind van dit gesprek maken we afspraken over verlenging of afsluiting van de begeleiding.