Privacybeleid

Privacy verklaring: ZieZo Leerondersteuning

Beste lezer,

Ik ben mij ervan bewust dat u vertrouwen stelt in mij. Daarom hecht ik veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wil ik u heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ZieZo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacyreglement;
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als ZieZo, ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leerlingen in de praktijk.

Deze persoonsgegevens worden door ZieZo verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de begeleiding of training;
 • De begeleiding in de praktijk, deelname aan een training of workshop.
 • Het eerste contact (inschrijving, aanmelding, maken van afspraak).
 • Om te kunnen informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten.

Grondslag voor verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan ZieZo de volgende persoonsgegevens van u vragen.

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam ouders / kind
 • Adres; Telefoonnummer; E-mailadres;
 • geboortedatum kind
 • groep op school kind

Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal ik over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Ik gebruik deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening en verzamel alleen die gegevens die ik in dat verband nodig of nuttig acht.

Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Ik ben uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen. Zo moet ik van de belastingdienst de financiële administratie (bijv. factuurgegevens) 7 jaar bewaren.

Persoonsgegevens die in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens en (aanvullende) begeleidingsinformatie, worden minimaal 1 jaar, maar niet langer dan 2 jaar na afloop van de begeleiding bewaard en daarna verwijderd en/of vernietigd.

Eerste contact via website

Wanneer u contact met mij opneemt via het contactformulier op mijn website, worden uw naam en e-mailadres bewaard. Deze persoonsgegevens worden alleen gebruikt door mij om contact met u op te kunnen nemen over uw vraag of aanmelding. Wanneer er geen vervolgcontact is, worden deze gegevens verwijderd.

Verstrekking aan derden

Ik verstrek alleen gegevens aan derde partijen indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maak ik gebruik van een derde partij voor het verzorgen van de financiële administratie. Met deze partijen (verwerkers) maak ik hierover uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Ik geef nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Verder zal ik de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) worden tijdens de intake verstrekt door de ouder, verzorger. Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

ZieZo bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. (zie ‘verwerking van persoonsgegevens van klanten’)

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens ZieZo van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen;
 • Schriftelijke dossiers met daarin persoonsgegevens worden bewaard in een afgesloten archiefkast

Reviews en foto’s of social media en website

Ik zal op social media geen herkenbare foto’s van uw kind plaatsen. De foto’s op mijn website van kinderen, zijn allen met (schriftelijke) toestemming geplaatst. Deze toestemming kan op ieder moment weer ingetrokken worden, door een mail te sturen naar info@ziezo-leren.nl.

Reviews zijn allen met toestemming geplaatst. Anoniem indien gewenst, voornamen (en eventueel achternamen) zijn alleen geplaatst na toestemming. Ook deze toestemming is elk gewenst moment in te trekken middels een mail.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte digitale gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of, in opdracht van u, direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Wanneer ik uw persoonsgegevens verwerk op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

U kunt hierover altijd contact met mij opnemen via de contactgegevens onderaan dit document.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van mijn privacy verklaring nog vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens.

Ik herzie deze privacyverklaring regelmatig en updates zullen op deze website geplaatst worden. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22 augustus 2018.

Contactgegevens

ZieZo Leerondersteuning

Erna Hulman

Oerdijk 68

7433 AC Schalkhaar

Tel. 06 36030467

Info@ziezo-leren.nl