Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ZieZo Leerondersteuning

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ZieZo: Erna Hulman eigenaar van Praktijk ZieZo.

 •  ZieZo verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (LBRT).
 • Met deze overeenkomst gaat ZieZo een inspanningsverplichting aan, maar geen resultaatverplichting. Dit wil zeggen dat ZieZo op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld kan worden voor achterblijvende c.q. tegenvallende resultaten, prestaties of vorderingen van de leerling.
 • De ouders/verzorgers van de leerling geven toestemming aan ZieZo om informatie uit te wisselen over de leerling met medewerkers van de onderwijsinstelling, waar de leerling onderwijs volgt.
 • In geval van verhindering (en indien mogelijk bij ziekte) dienen de ouders/verzorgers van de leerling dit uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven aan ZieZo, anders wordt de begeleidingstijd in rekening gebracht.
 • In geval van verhindering of ziekte aan de kant van ZieZo, vervalt de begeleiding en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • In de reguliere schoolvakantie wordt er geen begeleiding gegeven, tenzij anders is afgesproken.
 • De facturen krijgt u per e-mail opgestuurd Op verzoek kan er ook een papieren factuur meegegeven worden tijdens de afspraak. Facturen dienen voor de uiterlijke betalingsdatum, zoals op de factuur staat vermeld, te zijn voldaan middels overmaking op de bankrekening van ZieZo.

Wanneer er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt stuurt ZieZo een betalingsherinnering.

Indien 14 dagen na de betalingsherinnering de factuur nog niet betaald is, wordt er een tweede herinnering gestuurd. Indien na de tweede herinnering het verschuldigde bedrag volgends de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van ZieZo is ZieZo genoodzaakt de vorderingen uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening

 • Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen door de ouders/verzorgers van de leerling kan ZieZo de begeleiding per direct beëindigen. Zij zal dit per e-mail aankondigen.
 • Beide partijen kunnen de begeleiding te allen tijde zonder opgaaf van redenen beëindigen met een opzegtermijn van 2 weken.
 • Alle door ZieZo  aan leerling verstrekte zaken, zoals werkbladen, boeken en overige zaken, blijven eigendom van ZieZo, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan leerling.
 • Bij ontevredenheid en/of een klacht dienen ouder(s)/verzorger(s) van de leerling dit in eerste instantie te communiceren met  ZieZo. Zij zal haar uiterste best doen om wederom tot wederzijdse overeenstemming te komen. Indien er een geschil blijft, dan is Nederlands recht van toepassing.
 • ZieZo richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van het kind. Zij houdt in het dossier aantekeningen bij van de gegevens omtrent de beginsituatie en de voortgang van het kind en de uitgevoerde behandelingen, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan het kind noodzakelijk is. ZieZo vernietigt de door haar bewaarde bescheiden binnen drie maanden na een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van de ouder(s)/verzorger(s) van het kind. ZieZo verstrekt aan de ouder(s)/verzorger(s) desgevraagd zo spoedig mogelijk inzage in en afschrift van de bescheiden.
 • ZieZo verstrekt aan anderen dan de ouder(s)/verzorger(s) geen inlichtingen over het kind dan wel inzage of afschrift van de bescheiden, dan met toestemming van de ouder(s)/verzorger(s).